דלג לתוכן

תנאי רכש כלליים

תנאי רכש כלליים תנאים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם הרכש מול חברת הנסון.

תנאי רכש כלליים

תנאי רכש כללים  

 I. כללי

1. תנאי הרכש הכלליים הבאים יהיו התנאים היחידים הישימים בהזמנות הרכש שלנו, ולפיכך, יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם הרכש. תנאים אחרים של הספק לא יהוו חלק מההסכם, גם אם איננו מתנגדים להם במפורש, או אם אנו מודעים לתנאים מנוגדים של הספק, ומקבלים את הסחורה ללא הסתייגות.

2. כל ההזמנות, האישורים וההסכמים הצדדיים, וכן תיקונים שיתבצעו לאחר מכן בחוזים, יהיו תקפים רק אם הם אושרו בכתב על ידי שני הצדדים. שינויים בסעיף זה יתבצעו אף הם בכתב. 

3. תנאים משלימים יחולו על הרכבה, תחזוקה, בדיקה, תיקונים ושירותים אחרים.

4. תנאי הרכש הכלליים שלנו יחולו גם על עסקאות עתידיות עם הספק. 

II. מחירים 

המחירים המפורטים בהזמנה הם קבועים וכוללים את העלות של כל שירותי העזר הנדרשים בהתאם להסכם (למשל עלות הובלה לכתובת שלנו בתנאי DDP, אריזה, ביטוח, עלויות בדיקה).

III. זמן אספקה

1. זמני האספקה המוסכמים הם מחייבים וחובה על הספק לעמוד בהם ללא תנאים. ברגע שהספק מבין כי הוא אינו יכול, באופן מלא או חלקי, לעמוד בהתחייבויות החוזיות שלו, או שהוא אינו יכול לעמוד בהתחייבויות החוזיות שלו בזמן, עליו ליידע אותנו לאלתר בכתב, ולציין את משך העיכוב הצפוי, ואת הסיבה.

2. אם הספק לא עומד בהתחייבויות השירות/האספקה שלו, יחולו עליו דרישות החוק הישים. לחילופין, אנו רשאים להטיל עליו קנס עקב עיכוב באספקה.

IV. אחריות 

1. הספק מתחייב כי הסחורה המסופקת עומדת במפרטים וברמות האיכות המוסכמים בחוזה, וכי הם מקיימים כללים טכניים מוכרים וכן את החוק והתקנות האדמיניסטרטיביות הישימים, ובפרט הסעיפים העוסקים באיכות סביבה, והתקנות למניעת תאונות ולהגנה על העובדים, וכי הם נקיים מפגמים העלולים לבטל או להפחית את הערך או את ההתאמה שלהם לשימוש המפורט בחוזה/לשימוש המקובל.  

2. אם רגולציה (EC) מספר 1907/2006  שהתקבלה על ידי המועצה והפרלמנט האירופי בתאריך 18 בדצמבר 2006 (תקנת REACH) בגרסתה הנוכחית,  ישימה לסחורה המסופקת, הספק מתחייב כי הסחורה המסופקת מקיימת את הדרישות של תקנת REACH (כולל רישום). הספק יפצה אותנו במקרה של תביעות שיוגשו כנגדנו על ידי צדדים שלישיים (כולל רשויות ציבוריות) עקב אי עמידה בדרישות של תקנת REACH. הספק מחויב ליידע אותנו על תיקונים אפשריים בתקני REACH הקשורים לפריטי האספקה (למשל שינוי בגיליון נתוני בטיחות), לאלתר ומבלי שנבקש זאת.

3. אנו זכאים להגיש תביעות אחריות בהתאם לחוק הישים, אלא אם כן מוסכם אחרת בין הצדדים, בכתב. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתבוע פיצויים בנוסף לזכות לתבוע ביצוע משלים. במקרה של ביצוע משלים (הרחקת פגמים או אספקה נוספת), הספק ישא בכל העלויות הנדרשות להסרת הפגמים או האספקה המשלימה. תביעה לפיצויים כולל גם נזקים עקיפים, תוצאתיים וכספיים שייגרמו לנו בהקשר לאספקת הסחורה הפגומה, אלא אם כן הספק פעל ללא דופי.   

4. תקופת האחריות הקבועה בחוק, היא התקופה הישימה. עבור חלק מוחלף או מתוקן, יש להעניק תקופת אחריות חדשה למשך אותו פרק זמן כמו החלק המקורי. 

5. הספק יקבע ויתחזק מערכת הבטחת איכות מוכרת ויספק לכך הוכחות על פי דרישתנו.  

6. לאור חובות הבטחת האיכות של הספק, הסחורה תיבדק אך ורק מבחינת הסוג והכמות, ומבחינת נזקים שניתן לראות באופן חיצוני הנגרמים בשל ההובלה, בעת הגעתם. הקונה יודיע על פגמי איכות ללא עיכוב ולכל המאוחר בתוך 10 ימים מעת גילויים. הספק מוותר על הזכות לערער לגבי עיכוב בהודעה על פגם.

V. זכויות צדדים שלישיים, זכויות קניין תעשייתי ותכנון 

1. הספק מתחייב כי הסחורה המסופקת פנויה מזכויות צדדים שלישיים, כולל, בפרט, זכויות קניין תעשייתי של צדדים שלישיים, כמו למשל זכויות פטנט, עיצוב, סימנים מסחריים ושמות מסחריים. הספק מתחייב לפצות אותנו ולמנוע מאתנו כל נזק במקרה של תביעות לגבי הפרת זכויות קנייניות ומפני פיצויים או עלויות שייגרמו עקב השימוש או המכירה של סחורה על פי החוזה, וזאת מיד, עם קבלת דרישתנו הראשונה בכתב. 

2. עיצובים, שרטוטים, דגמים, פרופילים סטטיסטיים, נשאי נתונים וכדומה, וכן כל חומר המסופק על ידינו, יישארו רכושנו. רכוש זה מוגן על ידי זכויות יוצרים, ואין להעבירו וכן לא את המוצרים הנובעים מהם לידי צדדים שלישיים ללא אישורנו. כמו כן אסור לצדדים שלישיים להשתמש ברכוש זה, או להשתמש בו למטרות פרסום, גם לאחר תום פרק הזמן הנקבע בחוזה, במהלכו ייתכן כי פיצויים יוענקו עקב הפרת חוזה. בנוסף, כל מעשה מעין זה יאפשר לנו לסגת מהחוזה. 

VI. ביטוח 

הספק ידאג, על חשבונו, לפוליסת ביטוח חבות עם כיסוי מספיק כדי לכסות את הנזקים אשר ייגרמו על ידו, על ידי עובדיו, על ידי נציגיו או על ידי המוצרים המסופקים בעצמם. הספק יידע אותנו, על פי דרישתנו, לגבי סכום הכיסוי לכל אירוע נזק. 

VII. הוראות משלוח

הספק מתחייב לבחור בשיטת ההובלה המתאימה ביותר ובעלות הנמוכה ביותר עבורנו.

VIII. הוצאת חשבונית ותשלום  

1. אלא אם כן הסכם הרכש קובע אחרת, חובה להגיש חשבוניות, כולל זיהוי המע"מ הישים, לאחר האספקה או הביצוע. 

2. הספק יהיה אחראי לפרט את מספר ההזמנה שלנו על גבי כל חשבוניות המס, מסמכי המשלוח וכל שאר התכתובת. אם הוא לא יעשה זאת, הספק ישא בכל ההשלכות הנובעות מכך.

3. ספירת מועדי התשלום תתחיל במועד המצוין, אך לא לפני מועד האספקה/הביצוע, על פי החוזה, וקבלת חשבונית מתאימה. 

4. התשלום לא ייחשב כהסכמה לתנאים ולמחירים. מועד התשלום לא ישפיע על כל התחייבויות הספק ועל הזכות להגיש תלונה עקב פגם בסחורה.

5. אלא אם כן מצוין אחרת במפורש בכתב, אנו נבצע את התשלום על פי תנאי התשלום הנהוגים בחברתנו.

IX. כוח עליון 

כוח עליון, כולל מלחמה ואירועים דומים, וכן הפרעות לעסק מסוג כלשהו, שביתות, השבתות או גורמים או אירועים אחרים הגורמים להגבלה או עיכוב של הפעולות העסקיות שלנו, יאפשרו לנו לדחות את התחייבותנו לקבל סחורה או לסגת באופן מלא או חלקי מהחוזה. עיכוב או נסיגה מעין אלה לא יעניקו לספק את הזכות לתבוע פיצויים. 

X. קוד התנהגות הספקים 

קוד התנהגות הספקים שלנו מכיל תיאור ופירוט של העקרונות המוכרים באופן בינלאומי לגבי פיתוח בר קיימא ותקנים יסודיים לגבי איכות סביבה, עבודה ותקנים סוציאליים. ניתן לעיין בקוד זה בכתובת: http://www.heidelbergcement.com/en/purchasing. הספק יציית לקוד התנהגות הספקים שלנו. אנו רשאים לסיים את הסכם הרכש – אם הדבר נדרש, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב, במידה והספק מפר את העקרונות והתקנים המתוארים בקוד התנהגות הספקים שלנו. בנוסף, אנו מצפים מהספק להבטיח כי עובדיו וקבלני המשנה שלו מצייתים אף הם לתקנים המתוארים בקוד התנהגות הספקים. 

XI. מקום הביצוע, החוק הישים, תחום השיפוט והגרסה המחייבת של תנאי הרכש 

1. מקום הביצוע יהיה המקום אליו יש לספק את הסחורה או המקום בו צריך לבצע את השירות.

2. ההסכם והתנאים הללו יהיו כפופים לחוק הישים בישראל.

3. כל מחלוקת אשר תתעורר לגבי או בהקשר של הקשר החוזי תועבר לידי סמכות השיפוט ובתי המשפט בתל אביב, או על פי שיקול דעתנו, לסמכות השיפוט הכללית של הספק.

4. תנאי הרכש הכלליים הללו כתובים בעברית. אלא אם כן מוסכם אחרת במפורש ובכתב, הגרסה האנגלית של תנאי הרכש הללו תשמש למטרות מידע בלבד. במקרה של סתירה בין הגרסה העברית והגרסה האנגלית, הגרסה העברית היא הקובעת.  

XII. בטלות הוראה:

במידה ואחד מהתנאים בתנאי הרכש הכלליים הללו אינו תקף או יהפוך לבלתי תקף, תוקף שאר התנאים לא יושפע מכך. 


הנסון (ישראל) בע"מ

מקבוצת היידלברג צמנט AG


גרסה: יולי 2015